Školní družina


Informace o činnosti v jednotlivých odděleních 2021 - 2022

1.oddělení Myšáci
zari 1.odd    rijen 1.odd  listopad 1.odd

2.oddělení  Méďové
zari 2.odd  rijen 2.odd  listopad 2.odd

3.oddělení  Gepardíci
zari 3.odd  rijen 3.odd listopad 3.odd

 4.oddělení  Žabičky
zari 4.odd  rijen 4.odd  listopad 4.odd

5. oddělení Sovičky
zari 5.odd   rijen 5.odd listopad 5.odd

6. oddělení
zari 6.odd  rijen 6.odd    listopad 6.odd

Aktuality

Informace pro rodiče od 1.9.2020

ke stažení
Provoz školní družiny:

Ranní služba: 6:30 h –7:45 h

Odpolední služba: 11:30 h –17:00 h

Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do stanovené doby, zaplatí poplatek 500,-Kč za každou započatou hodinu za poskytnutí hlídací služby naší školou.

Vnitřní ustanovení platí od 1. 10. 2010.

Tel. školní družina: 777600432

Tel. vedoucí vychovatelka: 778709803

Platba: Bankovní spojení na účet školy: 78610319/0800 (VS:osobní číslo žáka)

Úhrada za 1 měsíc na jednoho žáka 300,-Kč nebo za období IX. –XII. měsíc: 1.200,-KčI. –VI. měsíc: 1.800,-Kč

Celoročně: 3.000,-Kč

Vždy k 15. dni v měsíci. Pokud platba za družinu v daném měsíci na účet školy nepřijde, ani dluh nebude během následujícího měsíce vyrovnán, bude žák ze ŠD vyloučen.

Režim školní družiny:

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce do oddělení:

-kontrola přítomnosti-společný odchod do jídelny na oběd -následuje klidné zaměstnání do 14:00 h-

14:00 h –15:30 h výchovně –vzdělávací činnost, pokud je pěkné počasí, pobyt venku nebo vycházka mimo objekt školy –v tuto dobu své děti nevyzvedávejte

-15:30 h osobní hygiena a svačina, pokračuje volné zaměstnání a hry-na žádost rodičů si žáci mohou psát domácí úkoly

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok!

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, mile ráda Vám budu nápomocna.

Vedoucí vychovatelka Mgr. Blanka Soukupová

Docházka žáků do družiny

ke stažení
• Provoz školní družiny je od 6.30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00 hod.
• Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
• Odchody – odchylky ve způsobu a rozsahu v odchodu žáka ze ŠD, které jsou uvedeny na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce písemně, na samostatném lístku.
• Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.
• Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
• Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
• Pobyt žáků v ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17.15 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.