Školní družina


Aktuality

Příměstský tábor ŠD      +      přihláška

Přihláška do ŠD na rok 2020 – 21  přihlášky zasílat vedoucí vychovatelce Mgr.Blance Soukupové

letní tábor ŠD se ruší – záloha bude vrácena po vyplnění žádosti zde <<

Info k platbě do ŠD                    žádost o vrácení přeplatku

Rozhodnutí o ŠD

Informace pro rodiče od 1.9.2020

ke stažení
Provoz školní družiny:
Ranní služba: 6:30 h – 7:45 h
Odpolední služba: 11:30 h – 17:00 h
Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do stanovené doby, zaplatí poplatek 500,- Kč za každou započatou hodinu za poskytnutí hlídací služby naší školou. Vnitřní ustanovení platí od 1. 10. 2010.
Tel. školní družina: 777600432
Tel. vedoucí vychovatelka: 778709803
Platba:
Bankovní spojení na účet školy: 78610319/0800 (VS: osobní číslo žáka)
Úhrada za 1 měsíc na jednoho žáka 300,- Kč nebo za období IX. – XII. měsíc: 1.200,- Kč
I. – VI. měsíc: 1.800,- Kč
Celoročně: 3.000,- Kč
Vždy k 15. dni v měsíci.
Pokud platba za družinu v daném měsíci na účet školy nepřijde, ani dluh nebude během následujícího měsíce vyrovnán, bude žák ze ŠD vyloučen.
Režim školní družiny:
Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce do oddělení:
– kontrola přítomnosti
– společný odchod do jídelny na oběd
– následuje klidné zaměstnání do 14:00 h
– 14:00 h – 15:30 h výchovně – vzdělávací činnost, pokud je pěkné počasí, pobyt venku nebo vycházka mimo objekt školy – v tuto dobu své děti nevyzvedávejte
– 15:30 h osobní hygiena a svačina, pokračuje volné zaměstnání a hry
– na žádost rodičů si žáci mohou psát domácí úkoly
Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok!
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, mile ráda Vám budu nápomocna.
Vedoucí vychovatelka
Mgr. Blanka Soukupová

Docházka žáků do družiny

ke stažení
• Provoz školní družiny je od 6.30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00 hod.
• Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
• Odchody – odchylky ve způsobu a rozsahu v odchodu žáka ze ŠD, které jsou uvedeny na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce písemně, na samostatném lístku.
• Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.
• Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
• Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
• Pobyt žáků v ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17.15 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.