Školní družina


Informace o činnosti v jednotlivých odděleních 2021 - 2022

Aktuality

Informace pro rodiče od 1.9.2020

ke stažení
Provoz školní družiny:

Ranní služba: 6:30 h –7:45 h

Odpolední služba: 11:30 h –17:00 h

Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do stanovené doby, zaplatí poplatek 500,-Kč za každou započatou hodinu za poskytnutí hlídací služby naší školou.

Vnitřní ustanovení platí od 1. 10. 2010.

Tel. školní družina: 777600432

Tel. vedoucí vychovatelka: 778709803

Platba: Bankovní spojení na účet školy: 78610319/0800 (VS:osobní číslo žáka)

Úhrada za 1 měsíc na jednoho žáka 300,-Kč nebo za období IX. –XII. měsíc: 1.200,-KčI. –VI. měsíc: 1.800,-Kč

Celoročně: 3.000,-Kč

Vždy k 15. dni v měsíci. Pokud platba za družinu v daném měsíci na účet školy nepřijde, ani dluh nebude během následujícího měsíce vyrovnán, bude žák ze ŠD vyloučen.

Režim školní družiny:

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce do oddělení:

-kontrola přítomnosti-společný odchod do jídelny na oběd -následuje klidné zaměstnání do 14:00 h-

14:00 h –15:30 h výchovně –vzdělávací činnost, pokud je pěkné počasí, pobyt venku nebo vycházka mimo objekt školy –v tuto dobu své děti nevyzvedávejte

-15:30 h osobní hygiena a svačina, pokračuje volné zaměstnání a hry-na žádost rodičů si žáci mohou psát domácí úkoly

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok!

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, mile ráda Vám budu nápomocna.

Vedoucí vychovatelka Mgr. Blanka Soukupová

Docházka žáků do družiny

ke stažení
• Provoz školní družiny je od 6.30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00 hod.
• Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
• Odchody – odchylky ve způsobu a rozsahu v odchodu žáka ze ŠD, které jsou uvedeny na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce písemně, na samostatném lístku.
• Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.
• Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
• Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
• Pobyt žáků v ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17.15 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.