Aktuálně k 1.stupni ZŠ


     Na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, MŠMT, 30. 4. 2020, zveřejněno 2. 5. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020.

    Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Souběžně bude pokračovat distanční vzdělávání

    Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do  pondělí 18. 5. 2020  a to  přihláškou.

   Přihláška je k vyzvednutí na vrátnici denně 8 – 11, ve středu i 14 – 17  nebo  >> zde ke stažení <<  .

  Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Možnosti odevzdání vyplněné závazné přihlášky : info@zs-smolkova.cz

                                                                                       osobně do vrátnice denně mezi 8 – 11, ve středu i 14 – 17 

         Přihlášku je zapotřebí vyplnit kompletně a věnovat vyplnění zvýšenou pozornost, skládá se ze 3 částí :

               1. dopolední vzdělávací aktivity od 8:00

               2. účast ve stravování

               3. odpolední vzdělávací aktivity do 16:00

       Po odevzdání přihlášek a zjištění zájmu bude upřesněna organizace a časový rozvrh. Zveřejněn bude na stránkách školy.

Podmínky pro účast žáka

          Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
          Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví     <<zde ke stažení<<

a

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).    oboje jsou zde na jednom listu

        Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Cesta do školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.