Aktuálně k 9.ročníku


> 7.5.2020 12:00<<

Sraz přihlášených žáků je v pondělí 11.5.2020 v 8.45 před budovou školy. Neshromažďujte se do velké skupiny, podle předpisů je možné být ve skupině max. 10. osob.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020  budou moci docházet do školy také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy  >>přihláškou<<v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020

přihlášku do školy doručit osobně denně od 8 – 11 hodin, nebo  e-mailem, nejpozději však do čtvrtka 7.5.2020 do 12:00 (musíme podle počtu žáků volit varianty pobytu ve třídě/třídách)

Časový rozvrh a organizace učiva : dvakrát týdně, vždy pondělí a středa od 9 do 12 hodin, český jazyk a literatura a matematika

Účel : příprava na přijímací zkoušky

Nástup : v pondělí 11.5.2020  , po 11.5. nelze žáka zařadit do skupiny

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Podmínky pro účast žáka

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví     <<zde ke stažení<<

a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).    oboje jsou zde na jednom listu

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Cesta do školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.