Zápis 2020 – 21


Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole

         Původní formát a původní termíny jsou ZRUŠENY

         Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude škola přijímat níže uvedenými způsoby v prodlouženém termínu oproti původnímu harmonogramu a to do pátku 17.4.2020

Poté se škola spojí s rodiči na způsobu kompletizace všech dokladů potřebných k zápisu.

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

Podání žádosti

a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška

b) standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

    1. do datové schránky školy csfmhmf,
    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
    3. poštou,
    4. osobní podání: denně mezi 8 – 11 hodinou ve vrátnici školy

    Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů.

    Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

      viz opatření MŠMT

Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky
  Výsledek zápisu do 1.tříd bude zveřejněn na https://zs-smolkova.cz/   a na budově školy, jako veřejně přístupných místech, první pracovní den po skončení období zápisu. 
  Do přípravné třídy první pracovní den po termínu dodání zprávy z Pedagogicko.psychologické poradny do školy (31.5.2020).

  Každému zapsanému žáku bude přiděleno IČŽ (Identifikační číslo žáka), není to Kód formuláře elektronické přihlášky. 

 Vzhledem momentální situaci nejsem schopen sdělit termín schůzky rodičů přijatých žáků (zatím v platnosti původní termín 26.5.2020)