Základní dokumenty


Dlouhodobá koncepce školy

Škola pracuje s žáky podle  ŠVP  „ Je nám blízká pohoda “, vycházející z RVP, pokynů MŠMT a souboru POO pro příslušný školní rok.

Zásady správné přípravy do školy

ke stažení

 • Domácí příprava začíná pozorným sledováním školního výkladu a přehledným vedením poznámkových sešitů.
 • Domácí příprava na předmět by měla začít týž den, kdy byla látka ve škole vyložena. Křivka zapomínání praví, že týž den si pamatujeme z výkladu ještě docela mnoho, ale po dvou až třech dnech nás bude stát učení mnohem více úsilí.
 • Každý den v týdnu by měl mít svůj stálý čas, kdy usedáme k učení. Tedy podle rozvrhu školní a mimoškolní činnosti začínáme např. každé pondělí v 16. 00, každé úterý v 17.00 atd. až do konce týdne.
 • Délka domácí přípravy na prvním stupni základní školy by se měla pohybovat kolem 1 hodiny, na druhém stupni základní školy kolem 2 hodin denně.
 • Je dobré moudře řadit předměty uvnitř časového bloku. Nezačínáme nikdy pro nás nejobtížnějšími. Začínáme tím, co nám jde snadno, úspěch podepře naši vůli.
 • Připravíme si látku tak, aby nám učitel nemusel do zkoušení zasahovat. Jako kdybychom si připravovali referát. Na prvním místě sdělujeme důležité informace, pak přecházíme k podrobnostem, popisům, detailům.
 • V učebnici a v sešitě si přečteme daný text. Pak čteme ještě jednou a podtrháváme důležité informace. Můžeme si doplňovat čtení poznámkami, kresbou apod. Při dalším čtení se již snažíme částečně reprodukovat informace zpaměti bez nahlížení do pomůcek. Zopakujeme nahlas nebo „v duchu“ naučené informace. Na závěr hlasitě reprodukujeme osvojené učivo. Tak si nejlépe zkontrolujeme, zda jsme si jej opravdu zapamatovali a zároveň si připravíme slova, kterými ve škole výklad podáme.
 • Chceme-li si natrvalo zapamatovat, co jsme pochopili, musíme vjemy upevnit opakováním. Neexistují přesná pravidla určující, kolikrát musíme danou látku opakovat. Ale výzkumem bylo zjištěno, že často už po jednom dnu se 80% naučené látky zapomene. Proto čím dříve přistoupíme k opakování, tím méně času a úsilí potřebujeme.
 • Některé informace si musíme zapamatovat v přesném znění, např. definice, pravidla, cizí slova. Tento způsob pamětního učení je mnohem náročnější, vyžaduje větší počet opakování. Při dlouhých pamětních úkolech (např. dlouhá báseň, větší množství cizích slov) je výhodnější učení s přestávkami než učení bez přerušení. Vrátíme-li se totiž k látce, kterou už částečně známe, učíme se nepoměrně rychleji než poprvé.

Cizí jazyky – učení slovíčkům

 • Bez učení slovíčkům ani den. Nejsou-li nová, opakujeme alespoň stará. Zkusíme si počítat, kolika novým slovíčkům jsme se denně naučili.
 • Skupinu slovíček se učíme v různém pořadí, tak se sníží závislost vybavení jednotlivého slovíčka na pozici mezi ostatními.
 • Učíme se jednak k českému slovu cizí, ale i k cizímu český význam. Je to proto, že první člen páru (signál) se vybavuje hůře než druhý (odpověď).
 • Slovíčka nejen čteme a vyslovujeme nahlas, ale i píšeme, abychom si dobře zapamatovali jejich často odlišnou mluvenou a písemnou formu.
 • Slovíčka začleňujeme do větného kontextu, tj. tvoříme na ně různé věty, obměňujeme je ve tvarech. Slovíčka umíme teprve tehdy, vybavují-li se okamžitě bez váhání. Pokud se objeví váhání, i když nakonec následuje správná odpověď, věnujeme danému slovíčku znovu pozornost. Váhání signalizuje tendenci k chybě.
 • Slovíčka, která se pletou, si postavíme vedle sebe, vymezíme odlišnosti a ujasníme si. jaký význam odlišnosti mají. Osvědčí se nějaká mnemotechnická pomůcka.

Ostatní učení se jazyku

 • Úvodní článek k lekci přeložíme, tím vždy začínáme. Volně jej převyprávíme.
 • Projdeme mluvnická pravidla a důkladně se je naučíme.
 • Vypracujeme cvičení, která se v lekci vyskytla. Cvičení překládáme do druhého jazyka, překlad zapíšeme a podle zápisu přeložíme zpět do původního jazyka. Výhoda je v tom, že máme kontrolu správnosti.

Matematika

 • Matematika je předmět, kde o úspěchu nebo alespoň o dobré známce rozhoduje spíše zájem a pravidelná práce než speciální matematické nadání. Základním předpokladem úspěchu v matematice je ve všech případech pravidelná práce do školy. Jakmile začneme vynechávat a učit se matematiku jen tu a tam, jenom když čekáme vyvolání či písemku, jsme na nejlepší cestě nejméně ke čtyřce. A to i při nějakém nadání.
 • Doma si nejprve pořádně projdeme všechno, co se dělalo ve škole. Pak spočítáme úlohy, které byly k domácímu cvičení, jedničkářům a dvojkařům by domácí cvičení mělo pro zvládnutí látky stačit, trokaři a čtyřkaři, zejména chtějí-li být lepší, by měli spočítat ještě něco příkladů navíc. Pokud látce nerozumíme, nezačínáme zkusmo tisíc příkladů, ale je nutné znovu si nechat látku vysvětlit.
 • Je zkušenost, že pro žáka s dosud nevyužitým matematickým nadáním stačí tři týdny poctivé práce a matematika se pro něho stane hrou. Pro průměrně nadaného, který se však rozhodl udělat v matematice pokrok, se asi nedostaví hned za tři týdny, nicméně je dobré vytrvat a úspěch se dostaví. Odměnou bude i vytvoření návyku na pravidelnou práci, a to je jeden ze způsobu, jak přemoci nechuť k učení. Zásoba matematických informací a dovedností se začne patřičně ukládat do hlavy a situace bude, když ne hned vynikající, tak alespoň zachráněna.

Zřizovací listina

Charakteristika ŠVP

ke stažení

ŠVP je koncipován tak, aby postupně na úrovni celé školy, jednotlivých ročníků a samotných předmětů vytvářel co nejlepší předpoklady pro získání vědomostí a osvojení klíčových kompetencí, které určuje RVP pro základní vzdělávání (k nahlédnutí po dohodě u recepčního školy)
Cílem ŠVP je vychovat sebevědomého, samostatně myslícího a jednajícího člověka, který je schopen uplatnit své schopnosti,získané znalosti a dovednosti v životní praxi. Orientace v dnešním světě nových technologiích a informací, pochopení globálních problémů lidstva ekologie, energetiky, sociálních, etnických a multikulturních. Snahou je přiblížit školu více reálnému životu, udělat z ní místo poznání, bezpečné a inspirativní pro každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby, místo pro seberealizaci a spolupráci.

Cíl : vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže :

 • poznávat sebe, svět vlastním hledáním a motivací k vzdělávání
 • znát a uvědomit si své potřeby a pocity
 • přijímat zodpovědnost za sebe i za druhé, za životní prostředí
 • naučit se logicky uvažovat a řešit problémy
 • vyjadřovat a zdůvodňovat své názory
 • spolupracovat, hledat, objevovat
 • péče o své fyzické i psychické zdraví
 • působit proti vandalismu, násilí, rasové nesnášenlivosti, šikaně, agresivitě
 • posilovat vztahy ve škole (učitel-žák,žák-žák)
 • získané vědomosti chápat ve vzájemných souvislostech
 • naučit se vnímat krásu a estetiku prostředí
 • získat orientaci v základních mravních hodnotách, projevovat pozitivní city v chování a jednání
 • v životních situacích
 • získat kladný vztah k domovu, k vlasti
 • rozvíjet vztah k přírodě a její ochraně
 • respektovat nejen své vrstevníky, být zdvořilý, laskavý a vstřícný
 • spolupráce rodičů, žáků, pedagogů
 • zvýšit aktivitu žáků
 • podpora žáků na údržbě tříd, chodeb, společných prostor
 • výchova k volbě povolání
 • minimální preventivní program
 • enviromentální výchova

Oblast výchovně vzdělávací :

 • vylepšování ŠVP
 • zaměření na enviromentální výchovu (např. třídění odpadů, péče o květiny a zeleň v okolí školy a sport – projektová spolupráce s o.s Bikeclinic, oddílem Tempo Titans
 • planetárium, výstavy, ZOO,…)
 • realizace projektů (kraje ČR, sousední státy , budoucí civilizace, Vietnam, recepty našich babiček, atd…)
 • podpora vzdělávání učitelů v rámci vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s úřadem práce-volba povolání
 • spolupráce s PPP (profi vyšetření)
 • zaměření na protidrogová témata (KC 12, Proxima Sociale, besedy, Ajax,..)
 • vytvářet dobré klima ve škole
 • dostatečná nabídka zájmových kroužků
 • účast na sportovních akcích (Poprask, DDM Praha12, Mc Donald´s,lyžařské kurzy, vodní

turistika,….)

 • účast v olympiádách, Kalibro, Logická olympiáda, Trimms, Pizza,…
 • vydávání školního časopisu
 • informovat veřejnost a ŠR o činnosti školy (viz www stránky školy)
 • vedení školní kroniky
 • využití knihovny pro získávání informací a rozvoj slovní zásoby
 • žákovský parlament
 • klub předškoláků ( spolupráce s MŠ)
 • KMD
 • Informační list pro rodiče žáků
 • žákovská samospráva
 • logopedie

Oblast materiálně ekonomická :

 • obnova učebnic a materiálů k výuce a jejich efektivní využití
 • oprava a modernizace sociálního zařízení, vnitřního vybavení
 • zlepšování estetického vzhledu školy a jeho okolí
 • zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků
 • účast na seminářích k výuce jednotlivých předmětů

Organizace ZŠ, systém řízení  podle koncepce 2015 :

 • přehledný systém řízení, posílení kompetencí a odpovědnosti učitelů
 • podpora vzdělávání učitelů (semináře, kurzy,..)
 • aktivace celoškolních akcí (soutěže, lidové tradice, výstavy prací žáků, projektové

dny, exkurze,…)

 • výlety,…)

Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování :

 • spolupráce s PPP
 • umožnit slovní hodnocení
 • začlenění rodičů při tvorbě IVP
 • využití vhodných pomůcek doporučených PPP při výuce

 Péče o žáky s OMJ ( odlišný mateřský jazyk ) :

 • spolupráce s rodiči při hodnocení prospěchu a chování dětí
 • spolupráce s META, Proxima Sociale při zajišťování potřeb dětí
 • zajištění asistentů pedagoga na pomoc dětem s OMJ

Mimotřídní a zájmová činnost :

 • práce ŠD (viz www stránky školy)
 • sportovní kroužky
 • využití nabídek agentur kroužků – nabídka DDM
 • spolupráce s DDM P12
 • využití školního hřiště a posilovny

Závěr :

Tento dokument bude podle podmínek a potřeby školy měněn a doplňován tak, aby vedl k dosažení cíle.

Dodatek :

 • spolupráce s nestátním zařízením Modrý klíč, nízkoprahovým klubem Lačhe Čhave
 • spolupráce s kojeneckým ústavem Krč
 • pořádáme jarmarky za účelem prezentace práce dětí a vytvoření finančních zdrojů pro třídní pokladny

Školní řád