Organizace vzdělávacích aktivit 1.stupeň


Vycházeje z dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, MŠMT, 30. 4. 2020, zveřejněno 2. 5. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020.

Škola se otvírá 25. 5. pro žáky prvních až pátých tříd.

Při prvním vstupu do školy (pokud již odevzdal samozřejmě nepředkládá) předkládá zákonný zástupce žáka/žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví  a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Současně připomínám povinnost zákonného zástupce vybavit žáky 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.

V případě nesplnění těchto povinnosti nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna, viz Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Žáci jsou rozdělení do skupin maximálně po 15, složení žáků je po celý den neměnné. Skupiny jsou vytvořeny podle počtu přihlášených žáků. (Uzávěrka přihlášek byla do půlnoci 18. 5..)

Žáci se budou učit hlavní předměty v určených skupinách. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informuje zákonný zástupce školu o důvodu nepřítomnosti. Dále je povinen sdělit, zda bude žák nadále navštěvovat skupinu.

Odpolední vzdělávací aktivity končí nejpozději v 16:00 hod. Vždy stejná skupina žáků jako ve třídě. Při menším počtu se skupiny nebudou a nesmí slučovat viz  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Ranní družina nebude. Vyzvedávání žáků z odpoledních vzdělávacích aktivit dle vyplněného formuláře zde<<   nejdříve však  ve 12:30

Stravování žáků ve školní jídelně je zajištěno pro přihlášené žáky.

Šatny budou mimo provoz, žáci se nepřezouvají.

S sebou kromě běžných školních pomůcek  2 roušky a sáček na ně.

V pondělí 25.5. příchod hlavním vchodem do školy dle instrukcí přítomných pedagogických pracovníků, od úterý 26.5. budou žáci vstupovat dle skupin třemi vchody do ZŠ (hlavní vstup, vstup do ŠD, vstup ze dvora do ZŠ), informace žákům bude předána v pondělí a dle skupin zveřejněna zde.

Nelze personálně zajistit pro každou třídu kmenovou třídní učitelku a nelze žáky střídat mezi skupinami.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich porušování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Začátek dopoledních vzdělávacích aktivit

Jako běžná výuka od 8:00, vchod otevřen od 7:40, vyučující pedagog si svoji skupinu odvede z vyznačeného místa před budovou do učebny.

Konec dopoledních vzdělávacích aktivit

Konec pro skupiny bez odpoledních aktivit :          1.-3. ročník v 11:30

                                                                                   4.-5..ročník v 11:50

>>>rozdělení žáků do skupin<<<   

Z důvodu ochrany osobních dat nemohou být uvedena jména a příjmení žáků, ale jejich identfikační číslo přiřazené při zápisu do 1.ročníku.