Školní rok


Aktuality

Info o Ateliéru Kroužek

Informace      Přihláška

 

Únor 2020

   ke stažení                                                                         únor 2020
po 3.2.2020 Začátek 2. pololetí období školního vyučování (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb.).
čt 6.2.2020 KMD
Návštěva divadla 1.B
7.2.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30) do 19.6.2020 (16 lekcí)
Zpráva školního metodika prevence
út 11.2.2020 Schůzka zájezdu do Anglie ve školnÍ jídelně od 16:30
14.2.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30)
po 17.2.2020 Jarní prázdniny
út 18.2.2020 Jarní prázdniny
st 19.2.2020 Jarní prázdniny
čt 20.2.2020 Jarní prázdniny
21.2.2020 Jarní prázdniny
28.2.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30)

Březen 2020

ke stažení                                                                   březen 2020
6.3.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30)
13.3.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30)
čt 19.3.2020 LASER GAME
20.3.2020 2AB – Výuka plavání (odjezd po 1.vyučovací hodině, kurs 9.45 – 10.30)
po 23.3.2020 Návštěva z Pedagogicko – psychologické poradny
út 24.3.2020 2AB – Divadlo u Hasičů
ne 29.3.2020 Konec lhůty pro určení náhradního termínu pro hodnocení žáka za 1. pololetí (§ 52 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
út 31.3.2020 11:00 Planeta 3.000 – Modřanské kino 6.-9. ročník (130 žáků) 70 Kč / žák

Organizace školního roku 2019 - 2020

                    ke stažení                          Organizace školního roku 2019 / 2020
Zahájení školního roku 2.9.2019 pondělí
Podzimní prázdniny 29.10.2019  – 30.10.2019 úterý  – středa
Vánoční prázdniny 23.12.2019  – 3.1.2020 pondělí  – pátek
Ukončení 1.pololetí 30.1.2020 čtvrtek
Pololetní prázdniny 31.1.2020 pátek
Zahájení 2.pololetí 3.2.2020 pondělí
Jarní prázdniny 17.2.2020  – 23.2.2020 pondělí  – neděle
Velikonoční prázdniny 9.4.2020 čtvrtek
Ukončení školního roku 26.6.2020 pátek
Třídní schůzky – konzultační hodiny
Třídní schůzky rodičů 12.11.2019 úterý 1.stupeň 17.00 – 18.00, 2.stupeň 18.00 – 19.00
Konzultační hodiny 28.1.2020 úterý 1.stupeň 16.00 – 18.00, 2.stupeň 17.00 – 19.00
Konzultační hodiny 21.4.2020 úterý 1.stupeň 16.00 – 18.00, 2.stupeň 17.00 – 19.00
Pedagogické rady
1.čtvrtletí 11.11.2019 pondělí 14.00
2.čtvrtletí 27.1.2020 pondělí 14.00
3.čtvrtletí 20.4.2020 pondělí 14.00
4.čtvrtletí 22.6.2020 pondělí 14.00
Přehled státních svátků
28.9.2019 sobota Den české státnosti
28.10.2019 pondělí Vznik samostatného českého státu
17.11.2019 neděle Boj studentů za svobodu a demokracii
1.1.2020 středa Den obnovy samostatného českého státu
10.4.2020 pátek Velký pátek
8.5.2020 pátek Den vítězství
Přehled ostatních svátků
24.12.2019 úterý Štědrý den
25.12.2019 středa 1. svátek vánoční
26.12.2019 čtvrtek 2. svátek vánoční
12.4.2020 neděle Neděle velikonoční
13.4.2020 pondělí Pondělí velikonoční
1.5.2020 pátek Svátek práce
Den otevřených dveří
1.4.2020 středa 10.00 – 15.00
Zápis do 1.ročníku
2.4.2020 čtvrtek 1. termín 14.00 – 17.00
7.4.2020 úterý 2. termín 14.00 – 17.00
Schůzka rodičů přijatých žáků
26.5.2020 úterý 17.00
Ředitelské volno
31.10.2019 čtvrtek
1.11.2019 pátek
29.6.2020 pondělí
30.6.2020 úterý

Kroužky 2019- 2020

Bližší informace budou upřesněny

Aerobic                   Floorball                               Badminton            Deskové hry

Angličtina              Věda nás baví                       Šachy                      Pozemní hokej

Fotbal                     Bojové sporty                       Ateliér Klíček        Věda nás baví

Ze mě MY

Stejně jako na ostatních školách naší městské části tak i u nás, letos již počtvrté, se konal festival ZEMĚMY.

Zápis do 1.ročníku na školní rok 2020 - 2021

Zápis do 1.ročníku
02.04.2020 čtvrtek 1. termín 14.00 – 17.00
07.04.2020 úterý 2. termín 14.00 – 17.00

Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

VARIANTY ZÁPISU (možnost stažení a vyplnění formulářů v klidu domova)

1. Dítě do 1.třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

2. Dítě s odkladem do MŠ

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě do přípravné třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku                                                   ke stažení
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
2
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně
3
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
4
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Desatero budoucího prvňáčka

Desatero budoucího prvňáčka                                                              ke stažení

  1. Znám své jméno a adresu, znám také jména svých sourozenců a rodičů
  2. Používám kouzelná slovíčka – prosím, děkuji – a zdravení mi také nečiní problémy
  3. Umím se sám obléci, zavázat si tkaničky a poznat si své věci
  4. Dodržuji pravidla osobní hygieny
  5. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku
  6. Poznám barvy a geometrické tvary
  7. Hravě zvládnu počítání do deseti
  8. Při kreslení správně sedím a držím tužku
  9. Umím naslouchat, když mi maminka nebo někdo jiný vypráví nebo čte pohádky a dokážu si s ní o tom povídat
  10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády