Provozní informace


Informace k provozu školy od 12.4.2021

Obecné, testování žáků

Informace k provozu škol  od 12.4.2021

Obecné informace

 

– žáci 1.stupně mohou školu navštěvovat v rotačním cyklu distanční a prezenční výuky

(týden x týden)

 

– jsou možné individuální konzultace 1 žák x 1 pedagog (+ eventuálně zák. zástupce)

 

– jsou možné skupinové konzultace žáků 2.stupně ohrožených školním neúspěchem a

žáků  9. tříd a to v maximálním počtu 6 žáků x 1 pedagog

 

– ŠD mohou navštěvovat pouze prezenčně vzdělávaní žáci a to v neměnných skupinách

z prezenční výuky

 

– vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

 

Všem výše uvedeným žákům / dětem, je umožněna osobní přítomnost ve škole /školce

Pouze tehdy:

A, pokud nevykazují příznaky onemocnění COVID-19

B, pokud absolvovali pravidelné testování s negativním výsledkem

(nevztahuje se na individuální konzultace)

 

  1. Ochrana nosu a úst

 

Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest!

 

– stále zůstává povinnost nosit respirátor (bez výdechového ventilu) pro osoby nad 15 let:

A, ve všech vnitřních prostorách

B, ve všech venkovních prostorách v zastavěném území

C, ve všech venkovních prostorách mimo zastavěné území, pokud jsou rozestupy

méně než 2 metry

 

– ve výjimečných případech může pedagog použít štít, ale musí mít odstup od žáků

minimálně 2 metry

 

– děti 2-15 let zůstává povinnost nosit roušku

– děti do 2 let nemusí mít nic

– děti v MŠ a v dětské skupině také nemusejí mít roušku ani respirátor

 

  1. Testování žáků – dětí

 

testování je povinné 2x týdně s odstupem 2-3 pracovní dny  (Po, Čt)

 

– pokud žák / dítě testování odmítne, je brán za „nemocného“ tudíž se jedná o omluvenou

absenci

 

– na účastníky-žáky individuálních konzultací se povinnost testování nevztahuje

 

– na vyžádání můžeme vystavit potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času

testu

 

– preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy s výjimkou těch,

    kteří:                               NUTNÉ PÍSEMNÉ POTVRZENÍ !!!

 

A, prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a zároveň:

– uplynula u nich doba izolace a

– nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a

– od 1. pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního

testu neuplynulo více než 90 dní

 

B, doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu který:

– není starší než 48 hodin a

– byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb

 

C, mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19 a:

–  od aplikace  2.dávky uplynulo nejméně 14 dní a

– nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

 

Pozitivní antigenní test

 

– v případě pozitivního testu je pedagog povinen ihned kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek + informuje jej  nutnosti okamžitého vyzvednutí žáka ze školy

 

– škola žákovi vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu

 

– zákonný zástupce je povinen:

A, bezodkladně vyzvednout žáka ze školy (do té doby žák setrvá v místnosti určené

pro pozitivně testované žáky)

B, bezodkladně uvědomit dětského lékaře, který nařídí RT-PCR test

 

 

Pokud měl žák pozitivní antigenní test ve škole, neumožňuje se mu osobní přítomnost ve škole až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu

 

Přítomnost je umožněna až po doložení negativního RT-PCR testu.

 

V případě pozitivně testovaného žáka mimo školu je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost ihned škole oznámit, pokud byl žák 2 dny před nebo 2 dny po pozitivním testu ve škole.

 

Všem pozitivně testovaným se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test.

 

Škola bezodkladně zašle příslušné KHS seznam žáků, kteří byli v kontaktu 2 dny před nebo 2 dny po pozitivním testu s daným žákem či pedagogem.

 

Zaměstnavatel v den získání výsledku testů elektronicky nahlásí údaje o provedeném testování do aplikace „COVID forms App“. Hlášení obsahuje:

– kontaktní osoba

– typ testu

– celkový počet testovaných osob

– počet osob s pozitivním výsledkem

– počet osob s negativním výsledkem

– počet neprůkazných testů

 

 

Před zahájením testování škola informuje všechny dotčené osoby – žáci, děti a jejich zákonní zástupci,  zaměstnanci.

 

 

Jedná se pouze o zpřehlednění aktuálních mimořádných opatření MZČR.

 

V případě nesrovnalostí jsou závazné informace v aktuálních mimořádných opatřeních MZ ČR.

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:           K.Přádová DiS.

Dne:                       7.4.2021

Organizace výuky od 12.4.2021

OPRAVA – A VELKÁ OMLUVA

Dle vyjádření MŠMT a MZ se od pondělí 12.4. 2021 budou do škol vracet žáci 1. stupně ZŠ, a to vybrané třídy v rotační výuce po týdnu.

 

V týdnu 12.4.- 16.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

2AB, PT, 5A, 3A

V týdnu 19.4.- 23.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

1AB, 3B, 4AB, 5B

Odkaz na informační web MŠMT

https://testovani.edu.cz/

O průběhu testování na naší škole budete ještě informováni.

ŠD  PT-3.ročník   –   úplata za ŠD za duben na 100,- Kč.

Konzultační hodiny

Vzhledem k hygienickým opatřením budou konzultační hodiny probíhat vždy po předchozí domluvě s vyučujícím (viz >>>KONTAKTY<<<)  zvolenou formou. (telefon, e-mail, GoogleMeet……) v týdnu od 13.1 .2021

Informace k provozu škol od 27. prosince do 10. ledna 2021 (prodlouženo do 22.ledna)

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 v systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

   Pro školy to znamená, že od pondělí 4.1. probíhá pro žáky třetích až devátých tříd distanční výuka. Rozvrh pro distanční výuku je umístěn na stránkách školy PROVOZNÍ INFORMACE. Ke změnám může dojít a budou včas zveřejněny v systému Classroom.

– První a druhé třídy + PT  se učí ve škole do 11:40.
– Ranní družina není. Provoz končí v 16:00, od 11.1. do 17:00
– Všichni žáci 3.-9.ročníku jsou odhlášeni ze Školní jidelny a pokud se chtějí stravovat, musí se opět přihlásit a jídelna je pro ně vyhrazena v čase 12:30 – 13:00
Je nám líto, že výuka nemůže pokračovat normálně. Víme, že tento způsob výuky je náročný. I nám kontakt s žáky velmi chybí. Doufáme, že tato situace výhledově skončí a život se vrátí do běžných kolejí.

Informace k provozu škol od 27 .12 do 10.1.

PES

Lyžařský výcvikový kurs, který se měl konat ode dne 2.ledna 2021 se ruší z důvodu epidemiologické situace v ČR

Organizace výuky od 2.12.2020

VÝUKA PODLE “NORMÁLNÍHO” ROZVRHU

Výjimky podle >>>PES<<< (6. a 7. ročník – rotační výuka = 49. a 51.týden ve škole B, 50. a 52 ve škole A)

Výjimky (z důvodu splnění hygienických norem při výdeji obědů):

2.ročník vždy do 11:40 (bez stř TV),

3.ročník vždy do 11:40,

5.ročník bez PČ,

8 a 9. ročník vždy do 13:30

Organizace výuky od pondělí 30.11.2020

25.11.2020, vycházeje z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

V pondělí 30.11.2020 návrat tříd do školy (fyzická přítomnost od přípravky po 5.B) + (fyzická přítomnost 6.B, 7.B, 8.A, 9.A)

Třídy 6.A a 7.A výuka v týdnu 30.11 – 4.12.2020 distančně (ve školy fyzicky nepřítomni)

Z hygienických důvodů (vydávání obědů ve školní jídelně) dočasně zkrácené vyučování
0.- 3.r. do 11.15, 4.r do 12.10, 5.-6.r. 12.35, 7.-9.r 13.00

Žáci jsou opětovně přihlášeni do školního stravování, tj, stav k 13.10.2020.

Provoz ranní školní družiny je z hygienických důvodů zrušen

odpolední provoz z hygienických důvodů pro 0.- 3. ročník je od 11:30h – 17:00h

Z důvodů nařízení vlády a ministerstva školství a z důvodů personální kapacity

(nelze dodržet homogenitu skupin v ŠD) nemůžeme zajistit zájmové vzdělávání pro žáky 4. a 5. tříd.