Zápis do 1.ročníku


27.5-2021
Vážení rodiče,
na školní rok 2021/2022 byl podán enormní počet přihlášek do přípravné třídy. Bohužel kapacita přípravné třídy je omezena na 15 žáků, která je  téměř naplněna. Dle kritérií uvedených na našich stránkách je pro přijetí rozhodující adresa trvalého bydliště v našem školském obvodu (tzv. spádová škola).
31.5.2021 je poslední termín pro dodání podkladů pro odklad PŠD a doporučení pro přípravnou třídu (doporučení PPP a odborného lékaře).
1.6.2021 bude na stránkách a na budově školy seznam přijatých žáků do PT a seznam žáků s povoleným odkladem.
3.5.2021
Vzhledem k prodloužení termínu zápisu z původních dvou dní na celý měsíc, budou výsledky zápisu do prvního ročníku zveřejněny během zítřejšího dne.
 
15.3.2021
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2015
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky (potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2021)
  • Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, nabídne škola dětem a rodičům s využítím on-line  v prostředí Google Meet ve dnech 14.-15. dubna mezi 14 a 17 hodinou. Délka schůzky do 15 minut, svůj zájem o motivační část projevte prosím potvrzením v elektronické přihlášce.

                   >>>REZERVACE TERMÍNU PRO MOTIVAČNÍ ZÁPIS<<<

  • deadline je 13.dubna v 8:00

  • Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, proběhne setkání pro přijaté děti a jejich rodiny  dodatečně.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. (vzhledem k situaci se původní termíny ruší a bude využit celý měsíc duben)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

     a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška  (odkaz bude funkční od 1. 4 .2021)

     b) standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

  1. do datové schránky školy csfmhmf,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,(rozhodující je datum podání na poštu),

osobní podání: denně ve vrátnici školy (čas bude upřesněn)
tiskopisy pro podání přihlášky standardní formou

1. Dítě do 1.třídy                                       PŘIHLÁŠKA do 1.r    

2. Dítě s odkladem do MŠ                        PŘIHLÁŠKA do 1.Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě s odkladem do přípravné třídy    PŘIHLÁŠKA do 0.r  Žádost o odklad školní docházky             

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. 

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte.

Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

Užitečné odkazy