Zápis do 1.ročníku


15.3.2021
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2015
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky (potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2021)
  • Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, nabídne škola dětem a rodičům s využítím on-line  v prostředí Google Meet ve dnech 14.-15. dubna mezi 14 a 17 hodinou. Délka schůzky do 15 minut, svůj zájem o motivační část projevte prosím potvrzením v elektronické přihlášce.

                   >>>REZERVACE TERMÍNU PRO MOTIVAČNÍ ZÁPIS<<<

  • deadline je 13.dubna v 8:00

  • Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, proběhne setkání pro přijaté děti a jejich rodiny  dodatečně.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. (vzhledem k situaci se původní termíny ruší a bude využit celý měsíc duben)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

     a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška  (odkaz bude funkční od 1. 4 .2021)

     b) standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

  1. do datové schránky školy csfmhmf,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,(rozhodující je datum podání na poštu),

osobní podání: denně ve vrátnici školy (čas bude upřesněn)
tiskopisy pro podání přihlášky standardní formou

1. Dítě do 1.třídy                                       PŘIHLÁŠKA do 1.r    

2. Dítě s odkladem do MŠ                        PŘIHLÁŠKA do 1.Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě s odkladem do přípravné třídy    PŘIHLÁŠKA do 0.r  Žádost o odklad školní docházky             

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. 

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte.

Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

Užitečné odkazy