INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás k zápisu do 1.třídy, který se koná v středa 10.dubna od 14 do 17 hodin a v čtvrtek 11.dubna 2024 od 14 do 17 hodin.

Informace pro rodiče :
1. Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2018.
2. K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky.
3. Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
4. Pokud se nemůžete v daných termínech k zápisu dostavit, je možné zapsat Vaše dítě v náhradním termínu, který si předem domluvíte s vedením školy.
5. Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas).
6. Přihlášky a rezervace online formou níže
7. V příštím školním roce bude opět otevřena přípravná třída. Přihlášky přijímáme do 31. května 2024. Pokud máte vyřízený odklad začátku povinné školní docházky (tj. máte od ředitele školy rozhodnutí), odevzdáte nám vyplněnou přihlášku pro přípravnou třídu, potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou.
8. Období zápisu k povinné školní docházce končí 30. dubna 2024. Seznamy přijatých žáků do 1. ročníku budou nejbližší pracovní den zveřejněny na budově školy a zde na webových stánkách. V případě přijetí do přípravného ročníku a odkladu PŠD končí období dodání podkladů dne 31. května a zveřejnění nejbližší pracovní den.
Potvrzení o přijetí k základnímu vzdělání bude v případě nepřijetí zasláno poštou, v ostatních případech bude na vyžádání vydáno v recepci od 1.5.2024.
9. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, žádost potvrzenou lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou doručte do školy do 31. května 2024.
10. V případě nástupu dítěte do jiné školy prosíme o písemnou informaci o této změně (osobně nebo poštou) v co nejkratším termínu.

Škola dětem nabízí :
1. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Je nám blízká pohoda“. Škola se nachází v klidném prostředí uprostřed sídliště. Její poloha zajišťuje dětem bezpečnou cestu do školy i ze školy
2. Anglický jazyk vyučujeme od 3. třídy, druhý cizí jazyk, Německý, od 8. třídy.
3. Ze široké nabídky zájmových kroužků, které zajišťují agentury, naši učitelé nebo soukromé osoby, je v září možnost své děti přihlásit např. na floorball, sportovní
všestrannost, kopanou, aerobic, angličtinu, výtvarný kroužek, šachy atd. Kroužky se otevírají při dostatečném počtu přihlášených dětí.
4. Na prvním stupni zajišťujeme výuku plavání.
5. Děti mají k dispozici 2 tělocvičny, posilovnu, 2 hřiště s umělým povrchem, 2 multifunkční s umělou trávou, 1 počítačovou učebnu, knihovnu, školní dílnu atd.
6. Schůzka rodičů přijatých žáků do přípravné a prvních tříd se koná ve středu dne 12. června 2024 od 17.00 hodin

Výuka v 1.třídě :
Učební plán 1.třídy
Český jazyk 9 hodin
Prvouka 2 hodiny
Matematika 4 hodiny
Hudební výchova 1 hodina
Výtvarná výchova 1 hodina
Pracovní činnosti 1 hodina
Tělesná výchova 2 hodiny

Vyučování začíná každý den v 8.00 a končí v 11.40.
Těšíme se na vás