Provoz školní družiny:
  • Ranní služba: 6:30 – 7:45 hod.
  • Odpolední služba: 11:30 – 17:00 hod.

Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.

Odchody – odchylky ve způsobu a rozsahu v odchodu žáka ze ŠD, které jsou uvedeny na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce písemně, na samostatném lístku.

Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.

Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.

Pobyt žáků v ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17:15 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR. Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do stanovené doby, zaplatí poplatek 500,-Kč za každou započatou hodinu za poskytnutí hlídací služby naší školou.

Vnitřní ustanovení platí od 1. 9. 2022.

tel. školní družina: +420 777 600 432

tel. vedoucí vychovatelka: +420 721 301 754

Platba: Bankovní spojení na účet školy: 78610319/0800 (VS = osobní číslo žáka)

Úhrada za 1 měsíc na jednoho žáka 300,-Kč nebo za období IX.–XII. měsíc: 1.200,-Kč, I.–VI. měsíc: 1.800,-Kč

Celoročně: 3.000,-Kč

Vždy k 15. dni v měsíci. Pokud platba za družinu v daném měsíci na účet školy nepřijde, ani dluh nebude během následujícího měsíce vyrovnán, bude žák ze ŠD vyloučen.

Režim školní družiny:

Po skončení vyučování jsou žáci předáni paní učitelkou vychovatelce do oddělení:

  1. kontrola přítomnosti – společný odchod do jídelny na oběd – následuje klidné zaměstnání do 14:00 h.
  2. 14:00 h –15:30 h výchovně –vzdělávací činnost, pokud je pěkné počasí, pobyt venku nebo vycházka mimo objekt školy – v tuto dobu své děti nevyzvedávejte
  3. 15:30 h osobní hygiena a svačina, pokračuje volné zaměstnání a hry – na žádost rodičů si žáci mohou psát domácí úkoly

Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, mile ráda Vám budu nápomocna.

Vedoucí vychovatelka Bc. Kadlecová Zuzana

anglická družina pro 1. – 3. třídu

více -ZDE-